นายประภาส  สกุลดี
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ค้นหาข้อมูล
โครงการพิเศษ 2 ที่ทำข้อตกลงไว้ ในปีการศึกษา 2560
โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ "วิภัชศึกษา"  ดูเพิ่มเติม

วันพุธที่  29  มีนาคม  2560 ผอ.ประภาส  สกุลดี
และคณะครู บุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๒ "วิภัชศึกษา"
เข้าร่วมโครงการประชุมอบรมครู ดูเพิ่มเติม


โล่รางวัล พร้อมประกาศเกียรติบัตร  รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น *ระดับประเทศ * ด้านพัฒนาจิตใจ คุณธรรม  จริยธรรม  ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม  2560  เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ณ โรงแรมทองธารินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ดูเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณโรงเรียนเทศบาล ๒ "วิภัชศึกษา" จัดเป็นสถานที่ส่งตัวแทนนักกีฬา
ไปร่วมแข่งขัน "เวสสุวัณเกมส์" ณ  จังหวัดอุดรธานี 
ดูเพิ่มเติม

ท่านธนกร  วนกิจกุลพัฒน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์  ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำสิ่งของ,อุปกรณ์มามอบให้นักเรียน
ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 13  ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  สวรรคตครบ 1 ปี 
ดูเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) วันที่ 12-13 ตุลาคม 2560
ดูเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 22  ตุลาคม  2560   เข้าร่วมในพิธีฯพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระกฐิน
ถวายพระสงฆ์  ณ  วัดบูรพาราม  พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสุรินทร์  ดูเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่  23  ตุลาคม  2560  ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯเนื่องใน"วันปิยมหาราช"  ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี ที่ 2  พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนเทศบาล๒"วิภัชศึกษา"เตรียมกระทงพร้อมด้วยสิ่งของปัจจัยต่างๆสำหรับใช้ในกิจกรรมสอยดาว.
  ดูเพิ่มเติม

เด็กหญิงสาธิดา  ถือชัย  นักเรียน/นักกีฬาของโรงเรียนเทศบาล ๒ "วิภัชศึกษา"ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและเหรียญทองแดง  ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กับการเตรียมรถตกแต่งอาหารช้างของเทศบาลเมืองสุรินทร์
ดูเพิ่มเติม

"สายบุญ" วันจันทร์ที่  27  พฤศจิกายน  2560  ผอ.และผู้แทน ของคณะครู
บุลากรโรงเรียนเทศบาล ๒"วิภัชศึกษา"
ดูเพิ่มเติม

29 พฤศจิกายน  2560 ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น LSS ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ดูเพิ่มเติม

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560  เป็นวันแรกในการดำเนินงานตามโครงการ...ซึ่งวัตถุประสงค์หนึ่งของโครงการ ดังกล่าว ได้จัดบริการตัดผมฟรีให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นความร่วมมือและได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
ดูเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 17.00น.เป็นต้นไป  โรงเรียนเทศบาล ๒"วิภัชศึกษา"  ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโรงทาน  ในงาน"เสาหลัก...เมืองสุรินทร์" ณ  บริเวณ ลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีฯ
ดูเพิ่มเติม


กิจกรรมตลาดนัดน้อย"พอเพียง" 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม วันนี้  โรงเรียนเทศบาล ๒"วิภัชศึกษา"วันที่ 12 ธันวาคม  2560 
จัดปฐมนิเทศ  นักศึกษา "ทดลองสอน"จาก ม.ราชภัฏสุรินทร์
ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม"อำลา"ของอาสาสมัครชาวต่างชาติ (Volunteer)
ที่มาปฏิบัติการทางด้านภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒"วิภัชศึกษา"
ทุกชั้น ทุกคน
ดูเพิ่มเติม

รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency  School :LSS) ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็ก 2561 ดูเพิ่มเติม


การเสริมสร้างสู่สุขภาวะในสถานศึกษา ดูเพิ่มเติม


กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือจิระนนท์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 ดูเพิ่มเติม

รวมวิดีทัศน์สื่อการสอนชั้น ป.4-6


รวมกิจกรรมที่ผ่านมา   ดูเพิ่มเติม
10 ก.พ.61  โครงการโตไปไม่โกง ขึ้น ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
ดูเพิ่มเติม


8 ก.พ. 2561โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวถิรคุณ ดูเพิ่มเติม


21 ก.พ.61  จัดกิจกรรมส่งและอำลา  ครูต่างชาติ Star Fish #2 ที่ได้มาปฏิบัติฯด้านภาษาอังกฤษเน้นเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน 
ดูเพิ่มเติม


15 ก.พ.61  ส่งนักเรียนเข้าร่วมในการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดโดยกรมศาสนาร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนา 
ดูเพิ่มเติม

จัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อส่งเสริม  พัฒนา  ปรับปรุงแก้ไข ปัญหาและยกระดับคุณภาพความสามารถด้านการอ่านออก เขียนได้
ดูเพิ่มเติม


วันพุธที่ 7  มีนาคม  2561 โรงเรียนเทศบาล ๒ "วิภัชศึกษา" เทศบาลเมืองสุรินทร์ ศูนย์สอบกำหนดให้เป็นสนามสอบ ในรูปแบบหนึ่งสนามสอบหลายโรงเรียน  
ดูเพิ่มเติม


วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเทศบาล ๒"วิภัชศึกษา"เป็นสนามสอบและดำเนินการสอบ LCT โดยคณะกรรมการดำเนินงานได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ดูเพิ่มเติม


รับรางวัลการประกวดบรรยายธรรมและการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ    พระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด 
ประจำปี ๒๕๖๑ 
ดูเพิ่มเติม