นายประภาส  สกุลดี
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ค้นหาข้อมูล
โครงการพิเศษ 2 ที่ทำข้อตกลงไว้ ในปีการศึกษา 2560
โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ "วิภัชศึกษา"  ดูเพิ่มเติม

วันพุธที่  29  มีนาคม  2560 ผอ.ประภาส  สกุลดี
และคณะครู บุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๒ "วิภัชศึกษา"
เข้าร่วมโครงการประชุมอบรมครู ดูเพิ่มเติม


วันจันทร์ที่  20  มีนาคม  2560 ผอ.ประภาส  สกุลดี
ดร.มานพ  สารสุขในนาม Smart  Trianer
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่14 พร้อมคณะเยี่ยมชมฯ  ดูเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 14 มีนาคม  2560  โรงเรียนเทศบาล ๒"วิภัชศึกษา" จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนและครู Open  House    ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
ประจำปีการศึกษา 2559   ดูเพิ่มเติมการเข้าร่วมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ในวันเสาร์ที่14  มกราคม  2560 ดูเพิ่มเติม

6 มกราคม2560  โรงเรียนเทศบาล๒"วิภัชศึกษา" โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนฯได้จัดให้มีการประขุมปฏิบัติจริง 
ดูเพิ่มเติม

1 มกราคม 2560  ตั้งแต่ตี5 ด้วยทีมงานที่เข้มแข็ง
ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ทำบุญตักบาตร ดูเพิ่มเติม


26 พ.ย.59 ผอ.พร้อมด้วยผู้แทนคณะครู
และบุคลากรได้นำองค์ผ้าป่าฯไปถวาย
ณ วัดโคกสวาย ดูเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 27  พฤษภาคม 2560  โรงเรียนเทศบาล ๒"วิภัชศึกษา" ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจริง(Focus  Group)  เพื่อเริ่มต้นการขับเคลื่อนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น(LOCAL  SUFFICENCY  SCHOOL : LSS) ด้วยการบริหารจัดการ ตามระบบ หลักวิชาและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ยั่งยืน ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความสำคัญกับความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย และพร้อมที่จะนำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาชุมชนของตนเอง ตลอดจนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดกับผู้เรียน ต่อไป  ดูเพิ่มเติม

      วันพุธที่ 6 กันยายน 2560  นายประภาส  สกุลดี  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   เข้ารับโล่รางวัล พร้อมประกาศเกียรติบัตร  รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น *ระดับประเทศ * ด้านพัฒนาจิตใจ คุณธรรม  จริยธรรม  ซึ่งเป็นผลแห่งความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ ของคณะผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ทุกๆคนอันนำมาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติยศของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ก็ด้วยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุริทร์ และจากทุกกอง/ฝ่ายของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผู้ปกครองนักเรียน วัดและชุมชนในเขตบริการ ที่ได้ให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมฯโดยบังเกิดผลแห่งความสำเร็จร่วมกันกับรางวัล ดังกล่าวนี้ด้วย. ดูเพิ่มเติม