นายประภาส  สกุลดี
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ค้นหาข้อมูล
โครงการพิเศษ 2 ที่ทำข้อตกลงไว้ ในปีการศึกษา 2560
โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ "วิภัชศึกษา"  ดูเพิ่มเติม

วันพุธที่  29  มีนาคม  2560 ผอ.ประภาส  สกุลดี
และคณะครู บุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๒ "วิภัชศึกษา"
เข้าร่วมโครงการประชุมอบรมครู ดูเพิ่มเติม


วันจันทร์ที่  20  มีนาคม  2560 ผอ.ประภาส  สกุลดี
ดร.มานพ  สารสุขในนาม Smart  Trianer
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่14 พร้อมคณะเยี่ยมชมฯ  ดูเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 14 มีนาคม  2560  โรงเรียนเทศบาล ๒"วิภัชศึกษา" จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนและครู Open  House    ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
ประจำปีการศึกษา 2559   ดูเพิ่มเติม



การเข้าร่วมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ในวันเสาร์ที่14  มกราคม  2560 ดูเพิ่มเติม

6 มกราคม2560  โรงเรียนเทศบาล๒"วิภัชศึกษา" โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนฯได้จัดให้มีการประขุมปฏิบัติจริง 
ดูเพิ่มเติม

1 มกราคม 2560  ตั้งแต่ตี5 ด้วยทีมงานที่เข้มแข็ง
ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ทำบุญตักบาตร ดูเพิ่มเติม


26 พ.ย.59 ผอ.พร้อมด้วยผู้แทนคณะครู
และบุคลากรได้นำองค์ผ้าป่าฯไปถวาย
ณ วัดโคกสวาย ดูเพิ่มเติม

     วันเสาร์ที่ 27  พฤษภาคม 2560  โรงเรียนเทศบาล ๒"วิภัชศึกษา" ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจริง(Focus  Group)  เพื่อเริ่มต้นการขับเคลื่อนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น(LOCAL  SUFFICENCY  SCHOOL : LSS) ด้วยการบริหารจัดการ ตามระบบ หลักวิชาและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ยั่งยืน ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความสำคัญกับความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย และพร้อมที่จะนำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาชุมชนของตนเอง ตลอดจนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดกับผู้เรียน ต่อไป  ดูเพิ่มเติม

โล่รางวัล พร้อมประกาศเกียรติบัตร  รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น *ระดับประเทศ * ด้านพัฒนาจิตใจ คุณธรรม  จริยธรรม  ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม  2560  เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ณ โรงแรมทองธารินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ดูเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณโรงเรียนเทศบาล ๒ "วิภัชศึกษา" จัดเป็นสถานที่ส่งตัวแทนนักกีฬา
ไปร่วมแข่งขัน "เวสสุวัณเกมส์" ณ  จังหวัดอุดรธานี 
ดูเพิ่มเติม

ท่านธนกร  วนกิจกุลพัฒน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์  ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำสิ่งของ,อุปกรณ์มามอบให้นักเรียน
ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 13  ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  สวรรคตครบ 1 ปี 
ดูเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) วันที่ 12-13 ตุลาคม 2560
ดูเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 22  ตุลาคม  2560   เข้าร่วมในพิธีฯพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระกฐิน
ถวายพระสงฆ์  ณ  วัดบูรพาราม  พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสุรินทร์  ดูเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่  23  ตุลาคม  2560  ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯเนื่องใน"วันปิยมหาราช"  ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี ที่ 2  พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนเทศบาล๒"วิภัชศึกษา"เตรียมกระทงพร้อมด้วยสิ่งของปัจจัยต่างๆสำหรับใช้ในกิจกรรมสอยดาว.
  ดูเพิ่มเติม

     เด็กหญิงสาธิดา  ถือชัย  นักเรียน/นักกีฬาของโรงเรียนเทศบาล ๒ "วิภัชศึกษา"ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญ ทองและเหรียญทองแดง  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครั้งที่ 35  ประจำปี  2560  ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กับการเตรียมรถตกแต่งอาหารช้างของเทศบาลเมืองสุรินทร์
ดูเพิ่มเติม